341.jpgh2.gifการโปรแกรมเบื้องต้น

  • การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนการโปรแกรมเบื้องต้น  • แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


  • ตารางการจัดการเรียนรู้

341.gif
342.gif
343.gif
344.gif
345.gif
1
1
1. ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 1.1 ความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์
1.2 ประเภทของซอฟต์แวร์
1.3 ประวัติความเป็นมาภาษาซี
1.4 จุดเด่นของภาษาซี

แบบฝึกหัดที่ 1_1
เฉลย
1
2
1. ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
1.5 การพัฒนาโปรแกรม

แบบฝึกหัดที่ 1_2
เฉลย
2
3
2. การเขียนขั้นตอนวิธีและการเขียนผังงาน


3
4
3. การโปรแกรมเบื้องต้น

แบบฝึกหัดที่ 1_3