h2.gif
h42.gif
h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1.ด.ญ.กมนทิพย์ ดีมังกร
2.ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์
3.ด.ญ.วรรณพร สุดทอง
16
21
30
นิทานผลของการทำดี
2
1.ด.ญ.โชติกาพัศณ์ เกริกชัยวัน
2.ด.ญ.นิภาพร หอมไกร
3.ด.ญ.ปวรรัตน์ ลี้เจริญ
17
23
26
สื่อการเรียนการสอน เรื่องสำนวนไทย
3
1.ด.ญ.ณัฐริกา หลวงพิทักษ์ชุมพล
2.ด.ญ.ปิยนุช น่วมทนง
3.ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง
19
27
31
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เกมแต่งตัวอาเซียน
4
1.ด.ช.กิตติศักดิ์ คงประดิษฐ
2.ด.ช.ณรงฤทธิ์ ท่าไว
3.ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา
1
6
10
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ฟิสิกแสนสนุก
5
1.ด.ช.ขจรศักดิ์ โง้วธนารมย์
2.ด.ช.ธันวา อุตทาลี
3.ด.ช.ภาคิน ดีศรี
2
9
12
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง Chemistry 's so fun.
6
1.ด.ช.จักรพรรณ์ ปานพรหม
2.ด.ญ.ณิศาชล คลังทอง
3.ด.ญ.นภัสร กาญจนคลอด
4
20
22
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ฮีโร่น้อย
7
1.ด.ช.ณัฐพล นิคมเขต
2.ด.ญ.ณัฐชา เตมีกุล
3.ด.ญ.นุสรา คนใหญ่
7
18
24
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปริศนาคำศัพท์
8
1.ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ
2.ด.ญ. พิชญานิน บัวทอง
3.ด.ญ. วราพร สุวิกรานต์
3
28
32
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มองให้ดี
9
1.ด.ช. จักรินทร์ ดวงทองคำ
2.ด.ช.ภูวกร จีระวัฒน์
3.ด.ญ.สุดารัตน์ องค์สอาด
5
13
34
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง test IQ
10
1.ด.ช.ตุลยวัต มินทนนท์
2.ด.ญ.ฐปนรรฆ์ บุญโต
3.น.ส.อรวรรณ เซี่ยงหว่อง
8
25
36
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง The Quiz
11
1.ด.ช. ปฏิภาณ พันศรี
2.ด.ช. ศุภวิชญ์ สุธาพจน์
3.ด.ช. สิรวิชญ์ ไชยกุลธนานันต์.
1114
15
สื่อการเรียนการสอน นิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า
12
1.ด.ญ.ภัทรา นิ่มนวล
2.ด.ญ.วันทนีย์ โพธิ์ถนอม
3.ด.ญ.สุทธิณี กิมหงษ์
29
33
35
สื่อการเรียนการสอนเรื่องมหันตภัยล้างโลก
13
1.
2.
3.


14
1.
2.
3.


15
1.
2.
3.


16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.