h2.gif

ผลงานนักเรียน ในฐานะผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันนายสามารถ เพ็งเลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2553

  • งาน TOWORDS WORLD – CLASS EDUCATION ระดับเขตการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ประเภทการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายชยานนท์ วารีชล
2. เด็กชายนิตินนท์ เพ็งเลา
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
2
เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ประเภทการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
2. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
  • งาน TOWORDS WORLD – CLASS EDUCATION ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ประเภทการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายชยานนท์ วารีชล
2. เด็กชายนิตินนท์ เพ็งเลา
เหรียญเงิน
2
เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ประเภทการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
2. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญเงิน
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียน ประจำปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ช.ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์
2.ด.ช.ณัฐพล ใสอินทร์
3.ด.ช.ณัฎฐิกา ปิตสุวรรณ
เหรียญทองแดง
2
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 4
1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
2. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง
3
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ญ.อนันญา เหลาโชติ
2. ด.ญ.กันตินันท์ ศิริโพธาฯ
3. ด.ช.ปฏิภาน ฮวดมา
เหรียญเงิน
4
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4
1. น.ส.อรนุช ศรีเดช
2. น.ส.กมลชนก ศิริวาสนคุณ
เหรียญทอง
5
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ชยานนท์ วารีชล
2. ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา
3. ด.ช.ภาคิน ดีศรี
เหรียญทอง
6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 4
1. ด.ญ.นฤมล ปุริมะ
2. ด.ญ.สุพรรณี นุเจิ้น
เหรียญทอง
7
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ธรรมสรณ์ เชื่อได้
2. ด.ช.ธนากร เลืองเลิศ
3. ด.ช.ศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
เหรียญทอง
8
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 4
1. นายสุธีรพนธ์ ภู่สม
2. นายนิคม คำศรีจันทร์
3. นายไพบูลย์ เงินรี
เหรียญทอง
  • การแข่งขัน มหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4
1. น.ส.อรนุช ศรีเดช
2. น.ส.กมลชนก ศิริวาสนคุณ
เหรียญทองแดง
2
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. นายสุธีรพจน์ ภู่สม
2. นายนิคม คำศรีจันทร์
เหรียญเงิน
3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ช.ชยานนท์ วารีชล
2. ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา
3. ด.ช.ภาคิน ดีศรี
เหรียญเงิน
4
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส.นฤมล ปุริมะ
2. น.ส.ปรายทอง คงกระพันธ์
3. น.ส.อติพร บัวล้ำเลิศ
เหรียญเงิน