h2.gif

ผลงานนักเรียน ในฐานะผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันนายสามารถ เพ็งเลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2552

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
จัดโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ญ.สุดา ดาปาน
2.ด.ญ.ภัทรพร นาคหัสดี
3. ด.ญ.สิริภัสสร คุปตวัช
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
2
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 4
1. น.ส.กันยารัตน์ สิชวนค้า
2. น.ส.ไกลวีศ์ จิตจำเริญ
3. น.ส.รุ่งอรุณ นาคหนุน
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
3
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ญ.อรนุช ศรีเดช
2. ด.ญ.พิมพ์ผกา อิ่มทรัพย์
3. ด.ญ.ปุญชนก พุ่มไพศาลชัย
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
4
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4
1. นายจิรยุทธ เจียรนัยสุรัตน์
2. นายสถาพร บุญศรี
3. นายอนันต์ คนทัด
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
5
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Macro Media Flash
ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ญ.นฤมล ปุริมะ
2. ด.ญ.สุพรรณี นุเจิ้น
3. ด.ช.อาทิตย์ ปิยะวรรณะกุล
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Macro Media Flash
ช่วงชั้นที่ 4
1. นายศุภวุฒิ ชาติเชิดศักดิ์
2. นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม
3. น.ส.ศุภัจฉรา ชุติโชติมหพงษ์
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
7
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ธรรมสรณ์ เชื่อได้
2. ด.ช.ธนากร เลืองเลิศ
3. ด.ช.ศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
8
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 4
1. นายสุธีรพนธ์ ภู่สม
2. นายนิคม คำศรีจันทร์
3. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
จัด ณ จังหวัดลพบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ญ.สุดา ดาปาน
2.ด.ญ.ภัทรพร นาคหัสดี
3. ด.ญ.สิริภัสสร คุปตวัช
ชมเชย
2
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 4
1. น.ส.กันยารัตน์ สิชวนค้า
2. น.ส.ไกลวีศ์ จิตจำเริญ
3. น.ส.รุ่งอรุณ นาคหนุน
เหรียญทอง
3
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3
1.ด.ญ.อรนุช ศรีเดช
2. ด.ญ.พิมพ์ผกา อิ่มทรัพย์
3. ด.ญ.ปุญชนก พุ่มไพศาลชัย
เหรียญทอง
4
การสร้าง webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4
1. นายจิรยุทธ เจียรนัยสุรัตน์
2. นายสถาพร บุญศรี
3. นายอนันต์ คนทัด
เหรียญทอง
5
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Macro Media Flash
ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ญ.นฤมล ปุริมะ
2. ด.ญ.สุพรรณี นุเจิ้น
3. ด.ช.อาทิตย์ ปิยะวรรณะกุล
เหรียญทอง
6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Macro Media Flash
ช่วงชั้นที่ 4
1. นายศุภวุฒิ ชาติเชิดศักดิ์
2. นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม
3. น.ส.ศุภัจฉรา ชุติโชติมหพงษ์
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับชาติ
7
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ธรรมสรณ์ เชื่อได้
2. ด.ช.ธนากร เลืองเลิศ
3. ด.ช.ศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
เหรียญทอง
8
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 4
1. นายสุธีรพนธ์ ภู่สม
2. นายนิคม คำศรีจันทร์
3. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน พ.ศ. 2553
จัด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif

1
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-6
1. นายธนาธิป เพ็งเลา
2. นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม
3. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
เหรียญทอง • ค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์ (ค่าย 1) ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม พ.ศ. 2552
จัด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
 2. นายชยากร ฉันทพรเกษมจิต
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์ (ค่าย 2) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-2 เมษายน พ.ศ. 2553
จัด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนที่สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา
 2. นายชยากร ฉันทพรเกษมจิต
 • การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
จัด ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. นายธนรัช ต๊ะสาริกา