h2.gif
ผลงานนักเรียน ในฐานะผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันนายสามารถ เพ็งเลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2551

  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2552 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif

1
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ธรรมสรณ์ เชื่อได้
2. ด.ช.ธนากร เลืองเลิศ
3. ด.ช.ศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
เหรียญทอง
เป็นตัวแทนไปแข่งระดับชาติ
2
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 4
1. นายสุธีรพนธ์ ภู่สม
2. นายนิคม คำศรีจันทร์
3. นายธนาธิป เพ็งเลา
เหรียญทอง
3
การเขียน Home Page ด้วยภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 4
1. นายเกริกก้อง เกริกวันชัย
2. นายพีรพล เทยสงวน
เหรียญทอง
4
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Animation Contest
1. นายปิยะพงษ์ ครุฑน้อย
2. น.ส.ณิชกานต์ มณีล้ำ
3. น.ส.อุบลวรรณ เจียมประสูตร
ชมเชย
5
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1. น.ส.ขวัญชนก หลวงอี่
2. น.ส.ศรัลพร สุขขี
3. น.ส.ณัฐวดี สวัสดิ์พิบูลย์
เหรียญทองแดง
  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2552
จัดโดยสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
h71.gif
h72.gif
h73.gif
h74.gif
1
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม ProDesktop ช่วงชั้นที่ 3
1. ด.ช.ธรรมสรณ์ เชื่อได้
2. ด.ช.ธนากร เลืองเลิศ
3. ด.ช.ศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
ยอดเยี่ยม