h2.gif

รายวิชา งานโปรแกรมสำนักงาน 1

เนื้อหา
h34.gif
h35.gif

ลิงค์ที่น่าสนใจ

การค้นหาข้อมูล


Microsoft Word
การสร้างจดหมายเวียน

*
Microsoft PowerPoint

โครงงานคอมพิวเตอร์
  • ความหมายและคุณค่าของการทำโครงงาน
  • ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  • การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  • ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
  • เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  • ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  • รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
  • การนำเสนอโครงงาน
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศ