h2.gif


งานการนำเสนอแบบสื่อประสม

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ์แสดงผล กราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ วิดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่องขับแผ่นบันทึกหรือซีดีการ์ดประมวลผล เสียง วิดีโอ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม ภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม คำสั่งในการดำเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไขการสร้างกราฟ การพัฒนางานเพื่อนำเสนอ การนำเสนองาน การใช้สีตกแต่งรูปภาพ การเชื่อมข้อมูล หลักการสื่อหลายมิติ การสร้างข้อความหลายมิติ งานประยุกต์ทางด้านการศึกษา
 • ปฏิบัติ การสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม และการใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ
 • เพื่อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานต่าง ๆ ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. บอกความหมายของอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งเครื่องมือโปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
 2. ใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ และโปรแกรม Notepad ได้
 3. บอกความหมายของโฮมเพจ เว็บเพจ เว็บไซต์ได้
 4. บอกโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
 5. จัดการกับบรรทัดและเส้นในการสร้างเว็บเพจได้
 6. นักเรียนสามารถจัดการกับตัวอักษรในการสร้างเว็บเพจได้
 7. ใช้ list จัดข้อมูลในเว็บเพจได้
 8. จัดการกับรูปภาพ และฉากหลังในการสร้างเว็บเพจได้
 9. จัดการกับตารางในการสร้างเว็บได้
 10. เชื่อมโยงเว็บเพจด้วย link
 11. บอกรายละเอียดของเฟรมในการสร้างเว็บเพจได้
 12. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บเพจได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง