h2.gif

h42.gif

h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1.นาย ภัณฑารักษ์ อร่ามเรือง
2.นาย ศุพรชัย พัชรใหม่สิริ
3.นาย ณัฐพล พระเวก
3
4
5
เรื่อง นกกระสากับห่าน
2
1.นายชัยณรงค์ โมกแก้ว
2.นายนัทธพงศ์ ปรีคาน
3.นายพันธสัญญา ไชยสมบัติ
1
9
10
เรื่อง กระต่ายกับเต่า
3
1.นางสาวกัญญณัฐ ช้างน้อย
2.นางสาวธนัญญา หนูหริ่ง
3.นางสาวเพ็ญวิสาข์ ศิริสมบูรณ์
24
36
38
เรื่องเต่ากับเป็ดป่า
4
1.นางสาวกมลทิพย์ คงเพิ่ม
2.นางสาวชนนิกานต์ แซ่อุน
3.นางสาวจุฑารัตน์ กัณหา
11
21
22
เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ
5
1.นางสาว ปวีณา น่วมนารี
2.นางสาว พิมลมาศ เรืองเทศ
3.นางสาว เสาวลักษณ์ นาแป้น
27
37
40
เรื่องหมีกับผึ้ง
6
1.นายธนาวุฒิ ปิ่นพัฒนพงศ์
2.นางสาวจุฑารัตน์ ยิ้มยงยุทธ
3.นางสาวอินทุอร ไขประพาย
2
35
41
เรื่องมดกตัญญู
7
1.นายศิวนาถ เพาะผล
2.นายจิรายุ กวางคีรี
3.
6
7
เรื่อง มดกับตั๊กแตน
8
1.นางสาวกาญจนา เลิศไกร
2.นางสาวเกษมณี เสียงเพราะ
3.นางสาวกมลวรรณ อยู่พร้อม
25
32
33
เรื่อง พ่อไก่กับไข่มุก
9
1.นางสาวพรรษวรรณ ปรวุฒิพงศ์
2.นางสาวยุวนันท์ แซ่แต้
3นางสาวสุพัตรา นามโบราณ.
13
14
15
เรื่อง อึ่งอ่างกับเเม่วัว
10
1.นางสาว สุรีย์ฉาย เที่ยงอ่อน
2.นางสาว กนิษฐา นุชสละ
3.นางสาวจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ
23
31
34
ลูกหมู3ตัว
11
1.นางสาวเบญจมาศ บุญแก้ว
2.นางสาวทิพสุคนธ์ อุบลแย้ม
3.นางสาวอภิชญา เสาวยงค์
17
28
30
หมาป่ากับลูกแกะ
12
1.นางสาวนฤภร เผือกหนู
2.นางสาวยุวดี เอี่ยมคุ่ย
3.นางสาวจุรีภรณ์ คชเสนีย์
12
29
39
ราชสีห์หับหนู
13
1.นายพศวีร์ ศรีแก้ว
2.นางสาวสุภาภรณ์ ฉ่ำชมวิทย์
3.นางสาวโชติกา ยังดี
8
19
20
เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา
14
1.นางสาว อรอนงค์ ปานณรงค์
2.นางสาว นฤมล สละบัวไหว
3.
16
18
เรื่อง ชาวนากับงูเห่า
15
1.
2.
3.


16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.