h2.gif

h42.gif

h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1.นาย ณัฐพล ดอนพรมมะ
2.น.ส.ธาริณี เฟื่องฟู
3.น.ส.อัฐภิญญา เลื่อนสูงเนิน
18
21
24
นิทานอีสป กบเลือกนาย
2
1.นายอาทิตย์ ปิยะวรรณะกูล
2.นางสาวสุทธิดา ธัญญวุฒิ
8
22
นิทานอิสปเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับผลองุ่น
3
1.นาย ณรงค์ฤทธิ์ เต็กอวยพร
1
นิทาน เรื่อง อิคารอส
4
1.นาย จีระวุฒิ รัตนะ
2.นาย ญัฐพล ธนวัฒนพงศ์
3.นาย อภิศักดิ์ จันทร์สุภา
9
10
11
นิทานอีสปเรื่อง ชาวนากับงูเห่า
5
1.นาย ธเนศ ขาวหิรัญ
2.นาย อนาวิล มาลีวัฒนารมย์
3.น.ส. มานิตา อู่สถิต
1319
27
นิทานอีสป สุนัขกับเงา
6
1.นาย ไอศวรรย์ เปียถนอม
2.นายเอกพิชัย เกิดศรี
3.น.ส.วงศ์ทิพา พิมพ์โดด
1517
39
นิทานอิสปเรื่อง หมูสามตัว
7
1.นาย อรรถชัย เพ็งพันธ์
2.นางสาว ธิดารัตน์ แก้วเมืองทอง
3.นางสาว ภัทรพร นาคหัสดี
5
29
40
นิทานอีสป เรื่อง แม่กบกับวัว
8
1.นาย ธนกร วรสหวัฒน์
2.นาย กนต์ธร วารีชล
3.นาย นัทธพงศ์ สุหัตถาพร
2
12
14
นิทานอีสปเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา
9
1.นางสาว มินตรา เอี่ยมแก้ว
2.นางสาว ศุทธินี แก้วคำ
3.นางสาว บุษราคัม ใช่ฮะ
30
31
35
นิทานอีสป เรื่อง ราชสีห์กับหนู
10
1.นางสาว งามเนตร อยู่กลั่นเถื่อน
2.นางสาว บัณฑิตา ยอดพรหม
3.นางสาว พัทธมน ทองมา
36
37
38
นิทานอีสป เรื่อง เทวดากับคนตัดฟืน
11
1.นางสาวปิยะธิดา เสียงวัฒนะ
2.นางสาวโกมลชนก วงศ์ภักดี
3.นางสาวกาญจนา เดชธนู
26
28
34
นิทานอีสป เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ
12
1.น.ส ณัฐธิดา ชนะอินทร์
2.น.ส.กัญญาพัชร ชาวนาคาด
3.น.ส.เบญจวรรณ บุญแก้ว
25
32
41
นิทานอีสป กลิ่นปากสิงโต
13
1.น.ส.สุธิดา อุ้มแสง
2.น.ส.ดารารัตน์ แซ่ลิ้ม
3.น.ส.นวรัตน์ นาคฉาย
23
33
42
นิทานอีสปเรื่อง คางคกเจ้าเล่ห์
14
1.
2.
3.


15
1.นาย พลวัฒน์ ประเสริฐสุข
2.นาย ธีรธร กาสรศิริ
3.นาย สิทธิกร เสลาหลัก
4
7
16
สุนัขจิ้งจอกกับสิงโต
16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.