h2.gif
h42.gif
h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1. นายวรายุทธ กอไพบูลย์กิจ
2. นางสาวเบญจพร เทียนชัย
3. นางสาวสุณิสา ศรีเวียง
12
26
27
Chairball the GAME
Chairball the GAME
Chairball the GAME
2
1.นางสาวนันทิยา สนิทนาม
2.นางสาวภัทราภรณ์ ระไวกลาง
3.นางสาวคนธรัตน์ ขำภักดี
19
20
31
นิทานอีสป เรื่อง ฉันสำคัญนะ
นิทานอีสป เรื่อง ฉันสำคัญนะ
นิทานอีสป เรื่อง ฉันสำคัญนะ
3
1.นางสาวมุกดา ศรีสงคราม
2.นางสาวทิพาพร พงคเชนทร์
3.
28
34
นิทานอีสป กาอยากเป็นหงษ์
นิทานอีสป กาอยากเป็นหงษ์
4
1.นาย ถิรายุ เตียงเกตุ
2.นางสาว สุดา ดาปาน
3.นางสาว สุดาพร พรายจรูญ
10
25
29
นิทาน อีสป เรื่อง 'กาบ้ายอ'
5
1.นาย ภัทรพล ฮวบประเสริฐ
2.นางสาว ปนิดชา เทพรอด
3.นางสาว ภาวิกา สินพิทักษ์
2
30
36
นิทาน อีสป เรื่อง 'กบกับหนู'
6
1.นายศุภชัย แก้วใส
2.นางสาวศุภาพิชญ์ ขุนเณร
3.นางสาวสุกัญญา แก้วสุวรรณ
14
37
39
นิทาน อีสป เรื่อง 'เด็กเลี้ยงแกะ'
นิทาน อีสป เรื่อง 'เด็กเลี้ยงแกะ'
นิทาน อีสป เรื่อง 'เด็กเลี้ยงแกะ'
7
1.นายจักรกฤษณ์ กรุดทอง
2.นางสาวกุลธิดา อินทร์คง
3.นางสาวจิรกาญจนื ฉุนปรางค์
8
22
23
นิทานอีสป เรื่อง "กระต่ายกับหนู"
นิทานอีสป เรื่อง "กระต่ายกับหนู"
นิทานอีสป เรื่อง "กระต่ายกับหนู"
8
1.นางสาวปรายทอง คงกระพันธ์
2.นางสาวสุวนันท์ ศิริโต
3.นางสาวสุวนีย์ คงชาตรี
17
41
42
นิทานอีสป เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว
นิทานอีสป เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว
นิทานอีสป เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว

9
1.นางสาวภาณุมาส เกาสังข์
2.นางสาวสิริภัสสร คุปตวัช
3.นางสาวธัญลักษณ์ เมี่ยงติ้บ
21
24
35
นิทานอีสป เรื่อง ' ห่านทองคำ'
10
1.นาย ดลธรรม อาจปักษา
2.นาย พัฒนะ วรพจน์มงคล
3.นาย อลงกรณ์ เกิดเพ็ชร
5
6
11
นิทานอีสป เรื่อง ราชสีห์กับหนู
11
1.นางสาวชนิภรณ์ โพธิ์เดชขจร
2.นางสาวศิริพร ขำเจริญ
3.
15
16
นิทานอีสปเรื่อง"ชาวนาผู้โง่เขลา"
12
1นางสาวคณิสรา ยอดเสาดี
2.นางสาวแคทรียา นาคอาจ
3.นางสาวสุนันทา เครือกองมาศ
18
32
40
นิทานอีสป"กระต่ายกับเต่า"
นิทานอีสป"กระต่ายกับเต่า"
นิทานอีสป"กระต่ายกับเต่า"
13
1.นางสาวญาณิกาณ์ วุฒิปภาภิรมย์
2.นางสาวโศภิน พูลเกษม
3.
33
38
นิทานอีสปเรื่อง "กาบ้ายอ"
14
1.นายภัทรพงษ์ เพิ่มพูล
2.นายยุทธนา ดวงจันทร์
3.นายธนากร ร่มโพรีย์
1
3
4
นิทานอิสป เรื่อง "เทียนแข่งแสง"
15
1.นายกิตติวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ
2.นายณัฐพันธุ์ รื่นทรัพย์
3.นายวิจักษณ์ ใจตรง
7
9
13
นิทานอีสบเรื่อง "เทพารักษ์กับคนตัดไม้"
16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.