"ครองแผ่นดินโดยธรรม"

อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื้อเพลง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง

หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน

หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน

ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ

น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น

พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืนพระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ

ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง

เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง

จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร

แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน

พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทางทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง

ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น

หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน

จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้

แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี

หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน***ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน

ธ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทุกดวง

เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ