Recent Changes

Today

 1. page home edited ... {inew.gif} การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย …
  ...
  {inew.gif} การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  รายชื่อนักเรียนห้อง 1/1 <<< คลิก >>>
  รายชื่อนักเรียนห้อง 1/7 <<< คลิก >>>

  รายชื่อนักเรียนห้อง 1/12 <<< คลิก >>>
  รายชื่อนักเรียนห้อง 1/13 <<< คลิก >>>
  ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  (view changes)
  12:11 am

Yesterday

 1. page home edited ... {inew.gif} การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย …
  ...
  {inew.gif} การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  รายชื่อนักเรียนห้อง 1/12 <<< คลิก >>>
  ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  (view changes)
  11:49 pm
 2. page home edited ... ง20226 การเขียนโปรแกรม 2 (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13) ง30244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง…
  ...
  ง20226 การเขียนโปรแกรม 2 (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  ง30244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง ม.6/1, ม.6/2, ม.ุ6/3)
  รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/1 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>
  รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/2 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>
  รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/3 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>

  {inew.gif} เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
  (view changes)
  11:40 pm

Thursday, June 15

 1. page ประวัติส่วนตัว edited ... WebSite : http://www.photha.ac.th http://www.facebook.com/Photha2011 http://krusamart.wikispac…
  ...
  WebSite : http://www.photha.ac.th http://www.facebook.com/Photha2011 http://krusamart.wikispaces.com
  Email : photha2011@gmail.com
  เบอร์โทร : 081-8807442 083-0848451
  วิชาที่สอน
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
  งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Pro/Desktop)
  งานกราฟิกเบื้องต้น (Adobe Photoshop)
  งานโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี)
  งานแอนิเมชั่น

  เทคโนโลนยีสารสนเทศ ม.3
  กรเขียนโปรแกรม 2
  งานการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  (Adobe Flash)Flash CS6)
  งานออกแบบเว็บไซต์ (HTML, CMS, Social Network, Adobe Dreamweaver)
  ผลงานนักเรียน
  ปีการศึกษา 2553

  ความสามารถพิเศษ
  Adobe Photoshop
  (view changes)
  11:26 pm
 2. page home edited ... ++++++++++++++++++ สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ++++++++++++++++++ ข่าวประชาสัมพันธ์ {h2.gi…
  ...
  ++++++++++++++++++ สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ++++++++++++++++++
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  {h2.gif} {inew.gif} นักเรียนปีการศึกษา 2560 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/7 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/12 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/13 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/13 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  การเรียนการสอน

  {inew.gif} การเรียนการสอน
  ภาคเรียนที่ 1
  ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ...
  ง20226 การเขียนโปรแกรม 2 (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  ง30244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง ม.6/1, ม.6/2, ม.ุ6/3)
  {h2.gif} สื่อการเรียนการสอน{inew.gif} เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
  .ใบงานที่ 11.2 เรื่อง การนำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประกอบภาพเคลื่อนไหว (รถวิ่ง) ดาวน์โหลดไฟล์ {work11_2.pdf}
  {h2.gif} สื่อการเรียนการสอน
  การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  (view changes)
  11:16 pm
 3. page home edited ... ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13) ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 …
  ...
  ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  ม.1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.1 ง20223 งานกราฟิก
  ม.3 ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.3 ง20226
  ง20226 การเขียนโปรแกรม 2
  ม.6 ง30244
  (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  ง30244
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง ม.6/1, ม.6/2, ม.ุ6/3)
  {h2.gif} สื่อการเรียนการสอน
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
  (view changes)
  11:13 pm
 4. page home edited ... รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…
  ...
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
  ม.1 ง21104ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5
  ...
  ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)

  ม.1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.1 ง20223 งานกราฟิก
  (view changes)
  11:08 pm
 5. page home edited ... รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…
  ...
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
  ม.1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  ม.1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.1 ง20223 งานกราฟิก
  ...
  {h2.gif} สื่อการเรียนการสอน
  การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
  .ใบงานที่ 11.2เรื่อง11.2 เรื่อง การนำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประกอบภาพเคลื่อนไหว (รถวิ่ง)
  การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  (view changes)
  11:02 pm
 6. page home edited ... รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกร…
  ...
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 คลิกลิงค์เพื่อกรอกข้อมูล
  ...
  1 ปีการศึกษา 255925ุ60
  ม.1 ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.1 ง20223 งานกราฟิก
  (view changes)
  10:55 pm

More