++++++++++++++++++ สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ++++++++++++++++++

ข่าวประชาสัมพันธ์
h2.gif

inew.gifการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
  • ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
    • รายชื่อนักเรียนห้อง 1/1 <<< คลิก >>>
    • รายชื่อนักเรียนห้อง 1/7 <<< คลิก >>>
    • รายชื่อนักเรียนห้อง 1/12 <<< คลิก >>>
    • รายชื่อนักเรียนห้อง 1/13 <<< คลิก >>>
  • ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
  • ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  • ง20226 การเขียนโปรแกรม 2 (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
  • ง30244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง ม.6/1, ม.6/2, ม.ุ6/3)
    • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/1 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>
    • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/2 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>
    • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/3 โครงงาน Adobe Flash <<< คลิก >>>

inew.gifเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
    • .ใบงานที่ 11.2 เรื่อง การนำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประกอบภาพเคลื่อนไหว (รถวิ่ง) ดาวน์โหลดไฟล์


h2.gif
สื่อการเรียนการสอน

  • เอกสารประกอบการสร้างแอพพลิเคชั่น
    • Chapter 1 Fundamental
    • Chapter 2 Debug and Run
    • Chapter 3 UI Design
    • Chapter 4 Code
    • Chapter 5 WebView for Flash
    • Chapter 6 Export
    • //ที่มา : กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิกา


h2.gif


h2.gif
@ รางวัล คุรุสุดุดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    • รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มคุรุสดุดี จากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

DSC_07821.jpg

@ รางวัลที่ภาคภูมิใจ ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรี
good_teacher.gif

h2.gif
ผลการแข่งขันของนักเรียน
  • inew.gifสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระดับชาติ)
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    • เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ๓ ทีม คือ
      • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
        • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
        • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
      • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๔
        • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
        • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
      • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
        • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
        • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0176.jpg


  • เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดระยองจำนวน ๑๒ ทีม ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง ๕ ทีม เหรียญเงิน ๕ ทีม เหรียญทองแดง ๑ ทีม และเข้าร่วมแข่งขัน ๑ ทีม
    • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
      • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
      • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
    • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
      • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
      • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
    • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
      • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
      • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0396.JPG

  • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ "IT Genius" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม จากจังหวัด นครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
    • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.ภาคิน ดีศรี และด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไหว ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 900 บาท

DSC_02081.jpg
  • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม จากจังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
    • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา และด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
DSC_02221.jpg
  • ภาพความสำเร็จในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
DSC_02271.jpg

@ โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยนต์ซูโม ครั้งที่ 10 (ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดราชบุรี

  • - ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ P.N. Team ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
    • สมาชิกประกอบด้วย
      • ด.ช. สมบูรณ์ ชั้นทองคำ ม.2/13
      • ด.ช. สาฑิต จันทร์ทอง ม.2/13
      • ด.ช. ศิริชัย แย้มเกตุ ม.2/13
sumo1.jpg

@ โครงงานเกมคอมพิวเตอร์ Math Question

Math Question เป็นโปรแกรมที่ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ในส่วนของโปรแกรมประกอบด้วยสองส่วน
ส่วนแรกเป็นเกมคิดเลข เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ส่วนที่สองเป็นเกมคณิตคิดเร็ว
ใช้ฝึกทักษะในการแข่งขันคณิตคิดเร็วของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
post.gif
DOWNLOAD
หมายเหตุ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

@"สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61"

  1. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖


    ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ชนะเลิศ"


DSC_0240.JPG
ได้รับโล่จากท่าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์ผลการแข่งขัน <<< คลิกได้เลย >>>

2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ลำดับที่ 5"

DSC_0165.jpg

h2.gifinew.gifผลงานนักเรียนที่สร้างด้วย Wordpress

h31.gif

ชื่อเว็บ

h33.gif
นายทวนฤทธิ์ ทองกันยา และคณะ ม.6/1
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://siamculturalpark.wordpress.com/
นายปณัฐ โพธิ์ทอง และคณะ ม.6/1
เที่ยวโพธาราม
http://photharamtravel.wordpress.com/
Benchamaporn Kribpeng ม.6/1
อุทยาน ร.2
http://kingrama2memorailpark.wordpress.com/
น.ส.ปุญชญา พุ่มไพศาลชัย ม.6/1
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอจอมบึง
http://chombung55.wordpress.com/
ม.6/1
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
http://suthatta1994.wordpress.com
นาย ธนากร เลิศเกียรติกุลและคณะ ม.6/1
ตลาดน้ำดำเนิน
http://dumnern.wordpress.com/
น.ส.กมลชนก ศิริวาสนคุณและคณะม.6/3
คนมอญในโพธาราม
http://konmonnaiphotharam.wordpress.com/
6/3
19ตำบลในโพธาราม
http://19photharam.wordpress.com/
นายณัฐธนินท์ เหวัน และคณะ ม.6/3
ดอกไม้ในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
http://phothaflower.wordpress.com/
นายอนุวัฒน์ สร้อยจีบ และคณะ ม.6/3
BookZone
http://bookzoneja.wordpress.com/
น.ส.พรพิมล เมทาง และคณะ ม.6/3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญวน
http://lovewiwigirls.wordpress.com/
นายณัฐพงศ์ แก้วดอนรี และคณะ ม.6/3
ผักสวนครัว
http://vegetables603.blogspot.com/
นายอยุทธพล แก้วมูล และคณะ ม.6/3
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://hoonkeepuengsiam.wordpress.com/
นางสาวพิมพ์ผกา บุตรา และคณะ ม.6/3
ตลาดเก่า 117 ปี เจ็ดเสมียน
http://annoksh.wordpress.com/

@ การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Krusamart.wikispaces.com
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเว็บเพื่อการศึกษา (ยินดีต้อนรับทุกท่าน)
  1. เข้า website krusamart โดยพิมพ์ URL >>> http://krusamart.wikispaces.com/
  2. คลิกเลือกเมนู Joinมุมบนด้านขวาของ website กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
    • UserName
    • Password
    • Email Address
    • Make a Wiki? เลือก No
ScreenHunter_025.gif
  1. แล้วคลิกปุ่ม Join
  2. จะปรากฎหน้า Request Membership ที่ส่วน Comment ให้ผู้สมัคร ดำเนินการกรอกข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้สมัคร เช่น
    1. ผู้สมัครที่เป็นนักเรียน ให้กรอกชื่อ, นามสกุล, ชั้น และเลขที่ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ม.3/13 เลขที่ 80
    2. ผู้สมัครที่เป็นบุคลทั่วไป ให้กรอกชื่อ, นามสกุล พร้อมที่อยู่แบบสั้น ๆ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
  3. แล้วคลิกปุ่ม Requests membership
ScreenHunter_027.gif

h2.gif

ประชาสัมพันธ์ Sipa

[[rss url="http://www.sipa.or.th/more_news.php?cid=2&filename=index1" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_conspicuous.xml" link="true" description="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_sport.xml" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_entertainment.xml" link="true" number="6"]]กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8back.jpgตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120website : http://www.photha.ac.th , http://www.facebook.com/Photha2011e-Mail: photha2011@gmail.com