h2.gif
h42.gif
h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1. นายคมกริช พะเลียง
2. นายประพันธ์ ลีน้อย
1
2
นิทานอิสปเรื่องลูกหมูสามตัว
2
1.นางสาวดวงกมล ภัคตวงสิน
2.นางสาวศิริพร คงสมบุญ
25
39
นิทานอิสปเรื่องมดกับตัวดักแด้
-
3
1.นางสาวปิยนัฐน์ บุญปลูก
2.นางสาวสวรรณยา จิ๋วน้อย
3.นายอนุวัฒน์ สร้อยจีบ
16
19
13
นิทานอิสปเรื่ิงพ่อไก่กับไข่มุก
4
1.นางสาวพิมพ์ผกา บุตรา
2.นางสาวจันทมาศ ทรงหอม
3.นางสาวปาลิตา จำเหล่
17
29
30
นิทานอีสปเรื่องกบเลือกนาย
5
1.นายเกียรติศักดิ์ บัวเจก
2.นางสาวยุวนิตย์ สอนดี
3.นางสาวเพิ่มสุข อภิอัตถชัย
3
40
42
นิทานอีสปเรื่องแพะกับเถาองุ่น
6
1.นายณัฐพงศ์ แก้วดอนรี
2.นางสาวพรทิพย์ ฉิมพาลี
3.นางสาวสร้อยสุดา โมใหญ่
9
24
31
นิทานอีสปเรื่องแม่กบกับวัว
7
1.นายสิทธิพงษ์ พวกดี
2.นางสาวภิธากร ขุนณรงค์
3.นางสาวบวรพร ต๊ะสาริกา
7
28
34
เกมชู๊ทบาสเกตบอล
8
1.นายไตรภพ เธียรถาวร
2.นายชาคริต แจ้งชื่น
3.นางสาวภานุชนารถ ผันเผาะ
6
10
36
นิทานอีสปเรื่องตั๊กแตนกับมด
9
1.นางสาวพรพิมล เมทาง
2.นางสาวภาวิดา น้อยกล้า
3.นางสาววรรณา เลิศศรีนภาพร
35
37
38
นิทานอีสปเรื่อง "สุนัขกับเงา"
10
1.นายอยุทธพล แก้วมูล
2.นางสาววาสนา ขาวเป็นใย
5
27
นิทานอีสปเรื่อง "คาถาวิเศษ"
11
1.นางสาวกมลชนก ศิริวาสนคุณ
2.นางสาวสารินี ซับซ้อน
3.นางสาวสุพรรณี นุเจิ้น
14
20
21
เกมส์ ทศกัณฐ์
12
1.นายใกล้รุ่ง ไข่นิล
2.นายสันติ วังวารี
3.นายณัฐธนินท์ เหวัน
8
11
12
เว็บไซต์ความรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล
13
1.นายกฤตเมธ คำธนะ
2.นางสาวอติพร บัวล้ำเลิศ
3.นางสาวอรนุช ศรีเดช
4
22
23
นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า
14
1.นางสาวนฤมล ปุริมะ
2.นางสาวศศิชา ขุนด้วง
3.นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองภักดี
15
26
41
เกม เขาวงกต
15
1.นางสาววราภรณ์ ดวงจันทร์
2.นางสาวบุศพัตร์ พูหลำ
3.นางสาวกานต์ธิดา ชุติโชติมหพงศ์
18
32
33
นิทานเรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่
16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.