h2.gif

h42.gif

h31.gif
h37.gif
h33.gif
1
1.นาย อรรถชัย ทองทับ
2.น.ส.เบญจมาภรณ์ ขลิบเพ็ง
3.น.ส.วรัญญา นุชพันธ์
8
22
27
เทพารักษ์กับคนตัดไม้
2
1.นายทวนฤทธิ์ ทองกันยา
2.น.ส.ประภาภรณ์ บุตรี
3.น.ส.อัญธิกา แป้นอินทร์
13
40
42
สองสหายกับหมี
3
1.นาย กฤษดา เรืองเทศ
2.นาย ชวลิต ทับทิมทอง
3.นาย วัชระ อุปรา
5
7
17
ชาวนากับงูเหา
4
1.น.ส.เจนจิรา มณีคำ
2.น.ส.จุไรวรรณ ทรัพย์เงิน
3.น.ส.พิรันยา วงศาโรจน์
29
31
33
อึ่งอ่างกับวัว
5
1.น.ส.อาภาพร จงประสิทธิ์
2.น.ส.สุชาดา รี้พล
3.น.ส.ประภาพร พลีใหญ่
30
36
39
สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา
6
1.นายพันศักดิ์ กาสรศิริ
2.นายปณัฐ โพธิ์ทอง
3.ศิลป์ชัย บุญเต็ม
6
14
16
ม้ากับลา
7
1.นายกิตติภูมิ สุดทอง
2.นายกิตติ สกุลนราแก้ว
3.น.ส.อัจฉราภรณ์ พิพัฒน์ปัทมากร
1
9
21
กระต่ายกับเต่า
8
1.นายชาญวิทย์ ปัญญาสัทโท
2.นายณุฐนันท์ วินเหมือน
3.นายวชิระ สุปะกิ่ง
11
12
15
ราชสีห์กับหนู
9
1.น.ส.ฐิติกาญจน์ ตีคะ
2.น.ส.เสาวลักษณ์ อินทรสุวรรณ์
3.น.ส.กฤติยา แก้วทอง
24
25
26
สุนัขจิ้งจอกกับผลองุ่น
10
1.นายกิตติวัฒน์ กุลชร
2.น.ส.ปุญชญา พุ่มไพศาลชัย
3.น.ส.สุทธิดา ชิตเครือ
10
20
23
สุนัขกับเงา
11
1.นายวัชรพงษ์ เชิงทวี
2.น.ส.ลลิตา ไพรงาม
3.น.ส.สิรินุช ลูกรักษ์
2
34
35
พ่อค้าเกลือกับลา
12
1.น.ส.เจ้าดวงใจ วันวิวัฒน์วงศ์
2.น.ส.มณีรัตน์ ชานุ
3.น.ส. ธิดารัตน์ ป้านทอง
32
18
28
แม่ปูกับลูกปู
13
1.นายธนากร เลิศเกียรติกุล
2.น.ส.ณัฐริกา ถายะเดช
3.น.ส.พนิดา สุธาพจน์
4
38
41
ลูกหมู 3 ตัว
14
1.นาย กฤติกานต์ สาระภิรมณ์
2.น.ส.สุทัตตา โกยานันท์
3.น.ส.อรวรรณ พูลสวัสดิ์
3
19
37
ลาเจ้าอุบาย
15
1.
2.
3.


16
1.
2.
3.


17
1.
2.
3.


18
1.
2.
3.