h2.gif

งานกราฟิกเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานของกราฟิก โครงสร้างซอฟต์แวร์กราฟิก การใช้ตัวประสานโปรแกรมประยุกต์กราฟิก พื้นฐานการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกที่เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวปฏิบัติสร้างภาพกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณธรรม และจริยธรรม
เพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการสร้างงานกราฟิกค้วยคอมพิวเตอร์
h34.gif
h35.gif
h36.gif
ตัวอักษรไฟ


ตัวอักษรน้ำแข็ง


กระดาษปลิว


เทคนิคการทำ Barcode


การสร้างเทียน


การสร้างภาพเงาสะท้อน


การสร้างตัวอักษรโค้งตราสัญลักษณ์


การสร้างตัวอักษรโดยใช้รูปภาพ


สร้างมิติอารมณ์เส้น


การสร้างหลอดไฟ


การสร้างไฟกระพริบ


กรอบรูป1


กรอบรูป2


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Phothoshop เบื้องต้น
ครูวรรณ
PhotoShop And Photoscape