h2.gif

การเขียนโปรแกรม 2

โครงการสอน

รายวิชา การเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ง20226 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 - ปีการศึกษา 2554

ชื่อครูผู้สอน นายสามารถ เพ็งเลา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขและคำสั่งควบคุม การวนรอบ การใช้พอยน์เตอร์ ตัวแปรชุด การจัดการแฟ้มข้อมูล
ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการวนรอบ
3. ประยุกต์การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันได้ถูกต้องเหมาะสม
4. เขียนโปรแกรมโดยใช้พอยน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง
5. ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด
6. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล
7. สามารถใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
รวมผลการเรียนรู้ 7 ผลการเรียนรู้

ผังมโนทัศน์
p_program2.gif


h34.gif
h35.gif
h36.gif
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง